غوثِ اعظم

قاریِ لوحِ تقدیرِ خَلقِ خدا
ناظرِ کُل بلادِ الٰہِ العُلٰی
سالکِ نقشِ پاے نبیِ الھُدیٰ
شیخِ بزمِ وِلا ، مُستَجَابُ الدُّعا

” غوثِ اعظم امامُ التُّقیٰ والنُّقیٰ "
جلوۂ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام

Leave a Comment